Hotelnictví (4 roky)

Hotelnictví a cestovní ruch

RVP 65-42-M/01 Hotelnictví

  • absolvent tohoto oboru se uplatní ve středních manažerských pozicích, v odvětví gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu
  • příklady pracovních pozic: pracovník pohostinství a hotelového provozu, recepční, provozní restaurace, v managementu hotelu, v ubytovacím, lůžkovém a stravovacím úseku hotelu, vedoucí jídelny, vedoucí obsluhy a pracovník cestovního ruchu
  • důraz je kladen na kvalitní znalost cizího jazyka, absolvent se může dobře uplatnit v tuzemsku i v zemích EU (mezinárodní hotelové řetězce)
Fotka vzorných studentů

Učební plán

Kód a název oboru vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví
Název RVP: Hotelnictví
Název ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch
Datum platnosti: od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
1 Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
2  Německý jazyk/Anglický jazyk – Z 4 4 3 3 14
3 Anglický jazyk/Německý jazyk – P 3 3 4 4 14
4  Základy společenských věd 1 1 1 0 3
5 Dějepis 1 1
6 Právo 1 1 2
7 Základy přírodních věd 3 3
8 Fyzika 1 1
9 Matematika 4 3 3 2 12
10 Tělesná výchova 2 2 2 2 8
11 Informační a komunikační technologie 2 1 3
12 Administrativa 2 2
13 Obchodní korespondence 1 1
14 Ekonomika 2 2 3 7
15 Účetnictví 2 2 4
16 Management a marketing 2 0 2
17 Technologie přípravy pokrmů 5 4 9
18 Technika obsluhy a služeb 4 3 7
19 Gastronomický seminář 2 2
20 Potraviny a nápoje 2 2
21 Nauka o výživě 1 1
22 Hotelový provoz 1 2 2 5
23 Cestovní ruch 2 2 4
24 Zeměpis cestovního ruchu 1 1 2 4
25 Učební praxe 6 6 12
Povinně volitelný vyučovací předmět
26 Konverzace v cizím jazyce 1 1
Počet vyučovacích hodin týdně  34 31 35 37 137 

Konverzace v cizím° jazyce = anglickém nebo německém jazyce

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Obsah a organizace se řídí platnými předpisy. Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Skip to content