Řezník (3 roky)

Řezník, uzenář

RVP 29-56-H/01 Řezník-uzenář

  • obor Řezník – uzenář vykonává odb. výcvik na řeznických provozovnách v Plzni a okolí
  • absolventi tohoto oboru se uplatní při výkonu povolání řezník-uzenář ve velkých, středně velkých a malých firmách, nebo prodejnách v ČR i v zahraničí.

Učební plán

Kód a název oboru vzdělání: 29-56-H/01 ŘEZNÍK – UZENÁŘ
Název ŠVP: ŘEZNÍK – UZENÁŘ
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Datum platnosti: 1.9.2011

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem
1 Český jazyk a literatura  2 2 1 5
2 Německý jazyk/Anglický jazyk  2 2 2 6
3 Občanská nauka  1 1 1 3
4 Chemie  1 1 2
5 Fyzika  1 1
6 Ekologie  1 1
7 Matematika  1 1 1 3
8 Tělesná výchova  1 1 1 3
9 Informační a komunikační technologie  1 1 1 3
10 Ekonomika  – 2 2
11 Biologie  2 1 1 4
12 Technologie  3 3,5 3,5 10
13 Výživa  –  – 1 1
 14 Obchodní provoz 1 1 2
Odborný výcvik  15 17,5 17,5 50
Celkem teorie a praxe  31 32 33 96

Cizí jazyk si žák volí, pokud možno tak, aby pokračoval v jazyce zvoleném na ZŠ.

Skip to content