Přijímací řízení – maturitní obory

Přijímací řízení

 

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo (školní rok 2018/2019) na obory vzdělání s maturitní zkouškou

Všeobecná ustanovení

Přijímací řízení pro obory vzdělání Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 proběhne v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek organizovaných školou na žádný obor vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2018/2019.

Termín zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení na obory vzdělání s maturitní zkouškou je stanoven na úterý 29. května 2018. Výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách školy (www.hsplzen.cz) a na úřední desce školy pod registračními čísly. Uchazeč potvrdí přijetí na obor vzdělání odevzdáním zápisového lístku.

Maximální počty přijímaných uchazečů v 2. kole přijímacího řízení

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP: Ekonomika a podnikání v potravinářství 15

Specifická kritéria

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství)

Uchazeči o studium pro školní rok 2018/2019 budou přijímáni do oborů vzdělání s maturitní zkouškou na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.

Pro určení celkového pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů budou průměrné prospěchy z předposledního ročníku a posledního ročníku ZŠ převedeny do bodového vyjádření.

Uchazečům z víceletého gymnázia bude k celkovému počtu dosažených bodů za prospěch z 2. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty připočten bonus ve výši 40 bodů.

Maximální počet přidělených bodů za prospěch je 60 bodů.

Na výsledkových listinách budou uchazeči seřazeni podle uvedeného bodového hodnocení.

 

Hodnocení průměrného prospěchu z vysvědčení na ZŠ

Průměrný prospěch Počet bodů
1,0 30
1,5 22,5
2,0 15
2,5 7,5
3,0 0

Všeobecná kritéria 

Řádně vyplněná, lékařským posudkem opatřena, a v termínu doručena (do 28. května 2018) přihláška ke studiu, platná pro všechny nabízené obory vzdělání. Pro školní rok 2018/2019 jsou nové tiskopisy přihlášek (tiskopis je ke stažení na webových stránkách naší školy).

Vysvědčení z předposledního a posledního ročníku základní školy, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (ověřené kopie), toto neplatí pro uchazeče, kteří mají na přihlášce potvrzenu klasifikaci základní školou, ve které uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku.

Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

Přihlášky ke studiu podají uchazeči do sekretariátu ředitele Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3.

Výsledky přijímacího řízení 

Ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ve úterý 29. 5. 2018 na www stránkách školy (www.hsplzen.cz) a na úřední desce. Přijatým uchazečům nebude zasláno rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí nahrazuje zveřejnění na úřední desce školy a na www stránkách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku 

Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit zasláním zápisového lístku, který obdrží na základní škole. Pokud uchazeč není žákem základní školy, vyžádá si zápisový lístek na příslušném krajském úřadu podle svého trvalého bydliště. Zápisový lístek neodevzdávají přijatí uchazeči na nástavbové studium.

Tento zápisový lístek musí uchazeč zaslat řediteli Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu 

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Další kola přijímacího řízení 

Pro další kola přijímacího řízení vydává ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 na žádost uchazeče tiskopis přihlášky. Další kola přijímacího řízení jsou zpravidla ukončena do konce měsíce srpna 2018.

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení musí ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 nahlásit na Krajský úřad Plzeňského kraje spolu s počtem volných míst.

V Plzni dne 14. 5. 2018

Mgr. Miroslav Široký v. r.
ředitel školy

 

Výsledkové listiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou po 1. kole PŘ.

Ředitel školy zveřejnil na webových stránkách školy a na úřední desce školy ve středu 2. 5. 2018 výsledkové listiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Dle ustanovení paragrafu 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení ke vzdělání ve střední škole v ředitelně školy (hlavní budova U Borského parku 3, Plzeň) dne 2. 5. 2018 od 8:00 do 9:00hodin.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si může zákonný zástupce uchazeče převzít též osobně také dne 2. 5. 2018 od 9:00 – 10:00 hodin.
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána prostřednictvím České pošty na doručenku dne 3. 5. 2018.

Výsledkové listiny:

65-42-M/01  Hotelnictví ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství
65-41-L/51 Gastronomie ŠVP Gastronomie – nástavbové studium

Důležité upozornění: Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí). Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat a na uvolněná místa lze přijmout další uchazeče.

Přijatí uchazeči na nástavbové studium neodevzdávají zápisový lístek, ale oznámí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole zástupci ředitele (Mgr. Jiří Holeček) na email j.holecek@hsplzen.cz nebo telefonicky na 377423192 (do 31. 5. 2018).