Číšník, servírka (3 roky)

Číšník, servírka

RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník

  • cílem oborů je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování (úsek technologie přípravy pokrmů a úsek techniky obsluhy)
  • těžiště spočívá v osvojování si odborných dovedností a návyků
  • odborný výcvik pro obor Kuchař – číšník je zajištěn na provozních pracovištích v jednotlivých stravovacích subjektech převážně na území města Plzně a okolí

Učební plán

Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař – číšník
Název ŠVP: Číšník, servírka
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: tříleté denní studium
Datum platnosti: od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem
1 Český jazyk a literatura 2 2 1 5
2 Anglický jazyk 2 2 3 7
3 Německý jazyk 1 1 1 3
4 Občanská nauka 1 1 1 3
5 Matematika 1 1,5 1,5 4
6 Základy přírodních věd 2 1 3
7 Tělesná výchova 1 1 1 3
8 Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
9 Společenská výchova 1 1
10 Ekonomika 1 1 1 3
11 Hospodářské výpočty 0,5 0,5
12 Technologie 1 1 1 3
13 Stolničení 2,5 2 2,5 7
14 Potraviny a výživa 1 1 1,5 3,5
15 Písemná komunikace 1 1
Celkem teoretického vyučování 16,5 16,5 17 50
    Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem teorie a praxe 31,5 34 34,5 100

Cizí jazyk = anglický nebo německý ve vazbě na pokročilý jazyk žáka

Skip to content