O škole

Mise školy

K vrcholu gastronomického mistrovství tě dovede jen jedna cesta – kvalitní vzdělání na naší škole.

Informace o zpracování osobních údajů

Hotelová škola Plzeň, U Borského parku 3, 301 00 Plzeň (dále jen „škola“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Škola je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem plnění právních povinností, které se na ni vztahují (Školský zákon a související předpisy). Další osobní údaje spravuje v rámci pracovněprávních vztahů, dále za účelem plnění smluv mezi školou a subjekty údajů nebo z důvodu ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Některé osobní údaje spravuje škola na základě uděleného souhlasu, který vždy obsahuje účel, pro nějž byl udělen a dobu jeho platnosti. Udělený souhlas může subjekt údajů nebo jeho zákonný zástupce kdykoliv odvolat.

Veškeré osobní údaje jsou spravovány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazány, skartovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, může vznést námitku proti jejich zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím následujících kontaktů:

Škola:

  • adresa – Hotelová škola Plzeň, U Borského parku 3, 301 00 Plzeň,
  • telefon – 377 372 016
  • kontaktní formulář na záložce „Kontakty na hsplzen.cz
  • datová schránka – x7egnsv

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

PaedDr. Jaroslav Hervert, e-mail. j.hervert@hsplzen.cz, tel. 377 324 680 (linka 31) nebo 602 165 472

Historie školy

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3. Tento název má škola od 1. ledna 2006, zřizovatelem je Plzeňský kraj. Historie školy sahá do roku 1967, kdy se oddělila od učňovské školy č.1 v Plzni a vzniklo Střední odborné učiliště, které se orientovalo na učební obory kuchař a číšník. Sídlo školy bylo v sadech 5. května 42 v Plzni a zřizovatelem byly Restaurace a jídelny Plzeň. Po roce 1989 se stala zřizovateli postupně jednotlivá ministerstva v pořadí: 1990 – Ministerstvo vnitra ČR a škola získala název Střední odborné učiliště společného stravování. V roce 1992 byla škola delimitována na Ministerstvo hospodářství ČR. V roce 1994 podal ředitel školy projekt na zavedení nového studijního oboru – Hotelová škola, jehož studium započalo od školního roku 1994/1995, název školy se tehdy změnil na Integrovaná střední škola gastronomická.

V roce 1997 byla škola delimitována na Ministerstvo školství ČR a přejmenována na Střední odbornou školu gastronomickou a Střední odborné učiliště gastronomické.

Roku 1998 se podařilo v rámci optimalizace školských zařízení na území města Plzně zajistit vhodný objekt a škola se přemístila na adresu U Borského parku 3. Toto bylo impulsem k dalšímu rozvoji školy, neboť organizace získala větší a vhodnější objekt, vlastní domov mládeže a školní kuchyni s jídelnou. V roce 2000 došlo k opětovné změně zřizovatele na již výše uvedený Plzeňský kraj.

K datu 1. 9. 2008 došlo na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje ke sloučení naší školy s Středním odborným učilištěm potravinářským, Plzeň, Bendova 22. Nová organizace se jmenuje Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3. Na adrese Bendova 22 je odloučené pracoviště školy v jehož čele stojí vedoucí odloučeného pracoviště

Skip to content