Přijímací řízení – obory s výučním listem

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo (školní rok 2018/2019) na obory vzdělání s výučním listem

Všeobecná ustanovení

– Přijímací řízení pro obory vzdělání Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 proběhne v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Všeobecná kritéria
– řádně vyplněná a lékařským posudkem opatřena, a v termínu doručena (do 24. 5. 2018) přihláška ke studiu, platná pro všechny nabízené obory vzdělání (tiskopis je ke stažení na webových stránkách školy)
– vysvědčení z předposledního a posledního ročníku základní školy, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (ověřené kopie), toto neplatí pro uchazeče, kteří mají na přihlášce potvrzenu klasifikaci základní školou, ve které uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku
– doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
– osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.
– přihlášky ke studiu podají uchazeči do sekretariátu ředitele Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3

Maximální počty přijímaných uchazečů v 2. kole přijímacího řízení

Obory středního vzdělání s výučním listem:
65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP: Kuchař)  40
65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP: Číšník, servírka)  15
29-53-H/01 Pekař (ŠVP: Pekař 5
29-56-H/01 Řezník – uzenář (ŠVP: Řezník – uzenář 3

Specifická kritéria

Uchazeči na výše uvedené obory středního vzdělání s výučním listem budou přijati na základě průměrných prospěchů, dosažených v 2. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém splnili nebo plní povinnou školní docházku, převedených do bodového vyjádření.

Maximální počet přidělených bodů za prospěch je 200 bodů.

Uchazečům z víceletého gymnázia bude k celkovému počtu dosažených bodů za prospěch z 2. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty připočten bonus ve výši 150 bodů.

Pro určení celkového pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů rozhodne počet dosažených bodů za hodnocená kritéria.

 Hodnocení průměrného prospěchu z vysvědčení ze ZŠ nebo víceletého gymnázia:

Průměrný prospěch Počet bodů
1,0 100 bodů
1,5 75 bodů
2,0 50 bodů
2,5 25 bodů
3,0 0 bodů

Výsledky přijímacího řízení 

– Ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 zveřejní seznam přijatých uchazečů v pátek 25. 5. 2018 v dopoledních hodinách na www stránkách školy (www.hsplzen.cz) a na úřední desce podle uvedeného bodové hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny písemně. Přijatým uchazečům nebude zasláno rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí nahrazuje zveřejnění na úřední desce školy a na www stránkách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku 

Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit zasláním zápisového lístku, který obdrží na základní škole. Pokud uchazeč není žákem základní školy, vyžádá si zápisový lístek na příslušném krajském úřadu podle svého trvalého bydliště.

Tento zápisový lístek musí uchazeč zaslat řediteli Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu 

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Další kola přijímacího řízení 

Pro další kola přijímacího řízení vydává ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 na žádost uchazeče tiskopis přihlášky. Další kola přijímacího řízení jsou zpravidla ukončena do konce měsíce srpna 2018.

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení musí ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 nahlásit na Krajský úřad Plzeňského kraje spolu s počtem volných míst.

V Plzni dne 10. 5. 2018

Mgr. Miroslav Široký v. r.
ředitel školy

 

Výsledkové listiny oborů vzdělání s výučním listem (1. kolo)

Ředitel školy zveřejnil na webových stránkách školy a na úřední desce školy v pondělí 23. 4. 2018 výsledkové listiny oborů vzdělání s výučním listem. Dle ustanovení paragrafu 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení ke vzdělání ve střední škole v ředitelně školy (hlavní budova U Borského parku 3, Plzeň) dne 23. dubna 2018 od 8:00 do 9:00hodin.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si může zákonný zástupce uchazeče převzít též osobně také dne 23. dubna 2018 od 9:00 – 10:00 hodin.
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána prostřednictvím České pošty na doručenku dne 25. dubna 2018.

Důležité upozornění: Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí). Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat a na uvolněná místa lze přijmout další uchazeče.

Výsledkové listiny přijímacího řízení pro 1. kolo (školní rok 2018/2019) na obory vzdělání s výučním listem:

65-51-H/01 Kuchař – číšník  ŠVP Kuchař
65-51-H/01 Kuchař – číšník ŠVP Číšník, servírka
29-54-H/01 Cukrář ŠVP Cukrář
29-53-H/01 Pekař ŠVP Pekař
29-56-H/01 Řezník – uzenář ŠVP Řezník, uzenář