Přijímací řízení – obory s výučním listem

Přijímací řízení

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Obory středního vzdělání s výučním listem:

65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP Kuchař) – výsledková listina zde: ŠVP Kuchař

65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP Číšník, servírka) – výsledková listina zde: ŠVP Číšník, servírka 

Kritéria přijímacího řízení – 2. kolo pro školní rok 2020/2021


 I. Všeobecná ustanovení

 • Přijímací řízení pro obory vzdělání Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 proběhne v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

II. Všeobecná kritéria

 • řádně vyplněná a lékařským posudkem opatřena, a v termínu doručena (do 8. 7. 2020) přihláška ke studiu, platná pro všechny nabízené obory vzdělání (tiskopis je ke stažení na webových stránkách školy)
 • vysvědčení z předposledního a posledního ročníku základní školy, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (ověřené kopie), toto neplatí pro uchazeče, kteří mají na přihlášce potvrzenu klasifikaci základní školou, ve které uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.
 • přihlášky ke studiu podají uchazeči do sekretariátu ředitele Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 nejpozději (do středy 8. 7. 2020)

 

III. Maximální počty přijímaných ve 2. kole přijímacího řízení

Obory středního vzdělání s výučním listem:

65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP Kuchař) – 20 uchazečů

65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP Číšník, servírka) – 15 uchazečů

IV. Specifická kritéria 

 • Uchazeči na výše uvedené obory budou přijati na základě průměrných prospěchů, dosažených v 2. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém splnili nebo plní povinnou školní docházku, převedených do bodového vyjádření.
 • Maximální počet přidělených bodů za prospěch je 200 bodů.
 • Uchazečům z víceletého gymnázia bude k celkovému počtu dosažených bodů za prospěch z 2. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty připočten bonus ve výši 150 bodů.

Hodnocení průměrného prospěchu z vysvědčení ze ZŠ nebo víceletého gymnázia:

Průměrný prospěch Počet bodů
1,0 100 bodů
1,5 83,3 bodů
2,0 66,7 bodů
2,5 50 bodů
3,0 33,3 bodů
3,5 16,7 bodů
4,0 0 bodů

 

 • Pro určení celkového pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů rozhodne počet dosažených bodů za prospěch v 2. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém splnili nebo plní povinnou školní docházku.

V.  Výsledky přijímacího řízení

 • Ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 zveřejní seznam přijatých uchazečů ve čtvrtek 9. 7. 2020.
 • Seznamy budou zveřejněny na www stránkách školy (www.hsplzen.cz) a na úřední desce podle uvedeného bodové hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny telefonicky (formou sms). Přijatým uchazečům nebude zasláno rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí nahrazuje zveřejnění na úřední desce školy a na www stránkách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

VI. Odevzdání zápisového lístku

 • Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit zasláním zápisového lístku, který obdrží na základní škole. Pokud uchazeč není žákem základní školy, vyžádá si zápisový lístek na příslušném krajském úřadu podle svého trvalého bydliště.
 • Tento zápisový lístek musí uchazeč zaslat řediteli Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat.

VII. Odvolání proti nepřijetí ke studiu

 • Počet volných míst pro odvolání určuje ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 poskytne KÚ spolu s odvoláními i kritéria, podle kterých přijímací řízení proběhlo.

V Plzni dne 24. 6. 2020

Mgr. Miroslav Široký v. r.

ředitel školy

 

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

Ředitel školy zveřejnil výsledkové listiny uchazečů na obory vzdělání s výučním listem pro 1. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021.
Uchazeči jsou na listinách uvedeni pod osobním číslem, které bylo zasláno zákonným zástupcům formou SMS zprávy v termínu 19. – 20. 3. Pokud Vám SMS zpráva s osobním číslem nedorazila, napište na j.holecek@hsplzen.cz nebo zavolejte na sekretariát školy 377 372 016 (pondělí a středa 8 – 12h).

V rámci nouzového stavu došlo k přijetí zákona č. 135/2020 Sb., zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, celé znění zákona zde
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.
Zákonné zástupce nepřijatých uchazečů budeme kontaktovat telefonicky ihned, co se uvolní místa po přijatých uchazečích, kteří nebudou mít zájem o studium na naší škole.

Výsledkové listiny na obory vzdělání s výučním listem – 1. kolo:

ŠVP Kuchař

ŠVP Číšník, servírka

ŠVP Řezník, uzenář

ŠVP Pekař

ŠVP Cukrář

Přijatí uchazeči nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit odesláním zápisového lístku řediteli školy prostřednictvím České pošty.
Vzor vyplněného zápisového lístku zde: zápisový lístek vzor_2020

Skip to content