Přijímací řízení – obory s výučním listem

Přijímací řízení

SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 (dle metodiky MŠMT vydané 15. 3. 2021):

Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky

  • Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
  • Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
  • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.
  • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

Celé znění textu z MŠMT zde

Kritéria přijímacího řízení (1. kolo) na obory vzdělání s výučním listem pro školní rok 2021/2022

I. Všeobecná ustanovení

Přijímací řízení pro obory vzdělání Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 proběhne v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb.
Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o studium pro školní rok 2021/2022 budou přijímáni do všech oborů vzdělání s výučním listem bez přijímacích zkoušek na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.

Termín zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení na obory vzdělání s výučním listem je stanoven na čtvrtek 22. dubna 2021 na středu 19. května 2021. Výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách školy (www.hsplzen.cz) a na úřední desce školy podle uvedeného bodové hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny písemně. Uchazeč potvrdí přijetí na obor odevzdáním zápisového lístku.
O případných dalších kolech přijímacího řízení rozhodne ředitel školy až po ukončení kola prvního.

II. Maximální počty přijímaných v přijímacím řízení
Obory středního vzdělání s výučním listem

65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP: Kuchař) – 120 uchazečů
65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP: Číšník, servírka) – 60 uchazečů
29-54-H/01 Cukrář (ŠVP: Cukrář) – 44 uchazečů
29-53-H/01 Pekař (ŠVP: Pekař) – 10 uchazečů
29-56-H/01 Řezník – uzenář (ŠVP: Řezník – uzenář) – 6 uchazečů

III. Specifická kritéria pro obory vzdělání s výučním listem
Obory středního vzdělání s výučním listem
65-51-H/01 Kuchař- číšník (ŠVP Kuchař)
65-51-H/01 Kuchař- číšník (ŠVP Číšník, servírka)
29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář)
29-53-H/01 Pekař (ŠVP Pekař)
29-56-H/01 Řezník – uzenář (ŠVP Řezník – uzenář)

– Uchazeči na výše uvedené obory středního vzdělání s výučním listem budou přijati na základě průměrných prospěchů, dosažených v 1. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterém splnili nebo plní povinnou školní docházku, převedených do bodového vyjádření.
– Maximální počet přidělených bodů za prospěch je 200 bodů.
– Uchazečům z víceletého gymnázia bude k celkovému počtu dosažených bodů za prospěch z 2. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty připočten bonus ve výši 150 bodů.
– Pro určení celkového pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů rozhodne počet dosažených bodů za hodnocená kritéria.

Hodnocení průměrného prospěchu z vysvědčení ze ZŠ nebo víceletého gymnázia:
Průměrný prospěch/Počet bodů
1,0 – 100 bodů
1,5 – 75 bodů
2,0 – 50 bodů
2,5 – 25 bodů
3,0 – 0 bodů

IV. Všeobecná kritéria
– Řádně vyplněná, lékařským posudkem opatřena, a v termínu doručena (do 1. března 2021) přihláška ke studiu, platná pro všechny nabízené obory vzdělání (tiskopis je ke stažení na webových stránkách školy v odkazu dokumenty zde).
– vysvědčení z 1. pol. předposledního a a 1. pol. posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (ověřené kopie), toto neplatí pro uchazeče, kteří mají na přihlášce potvrzenu klasifikaci základní školou, ve které uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku
– doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
– osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.
– Přihlášky ke studiu podají uchazeči do sekretariátu ředitele Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3

V. Výsledky přijímacího řízení
– Ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ve čtvrtek 22. dubna 2021 ve středu 19. května 2021 na www stránkách školy (www.hsplzen.cz) a na úřední desce. Přijatým uchazečům nebude zasláno rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí nahrazuje zveřejnění na úřední desce školy a na www stránkách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

VI. Odevzdání zápisového lístku
– Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit zasláním zápisového lístku, který obdrží na základní škole. Pokud uchazeč není žákem základní školy, vyžádá si zápisový lístek na příslušném krajském úřadu podle svého trvalého bydliště.
– Tento zápisový lístek musí uchazeč zaslat řediteli Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat.

VII. Odvolání proti nepřijetí ke studiu
– Počet volných míst pro odvolání určuje ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

VIII. Další kola přijímacího řízení
– Pro další kola přijímacího řízení vydává ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 na žádost uchazeče tiskopis přihlášky. Další kola přijímacího řízení jsou zpravidla ukončena do konce měsíce srpna 2021.
– Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení musí ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 nahlásit na Krajský úřad Plzeňského kraje spolu s počtem volných míst.

V Plzni dne 28. 1. 2021

Mgr. Miroslav Široký v. r.
ředitel školy

Skip to content