Přijímací řízení – obory s výučním listem

Přijímací řízení

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

ŠVP Číšník, servírka – 2. kolo výsledková listina

ŠVP Pekař – 2. kolo výsledková listina

ŠVP Kuchař – 2. kolo výsledková listina

Důležité upozornění:
Přijatí uchazeči nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče.

Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě odevzdán řediteli školy nebo byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Upozorňujeme nepřijaté uchazeče o studium na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3, že v loňském roce odevzdalo pouze 60% přijatých uchazečů zápisové lístky. Na uvolněná místa lze přijmout formou autoremedury nepřijaté uchazeče, kteří si podají odvolání.

Kritéria přijímacího řízení – 2. kolo pro školní rok 2021/2022

I. Všeobecná ustanovení

 • Přijímací řízení pro obory vzdělání Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 proběhne v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

II. Všeobecná kritéria

 • řádně vyplněná a lékařským posudkem opatřena, a v termínu doručena (do 11. 6. 2021) přihláška ke studiu, platná pro všechny nabízené obory vzdělání (tiskopis je ke stažení na webových stránkách školy)
 • vysvědčení z 1. pololetí předposledního ročníku a z 1. pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (ověřené kopie), toto neplatí pro uchazeče, kteří mají na přihlášce potvrzenu klasifikaci základní školou, ve které uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.
 • přihlášky ke studiu podají uchazeči do sekretariátu ředitele Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 nejpozději (do 11. 6. 2021)

III. Maximální počty přijímaných ve 2. kole přijímacího řízení

Obory středního vzdělání s výučním listem:

65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP Kuchař) – 30 uchazečů

65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP Číšník, servírka) – 20 uchazečů

29-53-H/01 Pekař (ŠVP Pekař) – 1 uchazeč

29-56-H/01 Řezník – uzenář (ŠVP Řezník – uzenář) – 1 uchazeč

IV. Specifická kritéria 

 • Uchazeči na výše uvedené obory budou přijati na základě průměrných prospěchů, dosažených v 1. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém splnili nebo plní povinnou školní docházku, převedených do bodového vyjádření.
 • Maximální počet přidělených bodů za prospěch je 200 bodů.
 • Uchazečům z víceletého gymnázia bude k celkovému počtu dosažených bodů za prospěch z 1. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty připočten bonus ve výši 150 bodů.

Hodnocení průměrného prospěchu z vysvědčení ze ZŠ nebo víceletého gymnázia:

Průměrný prospěch Počet bodů
1,0 100 bodů
1,5 83,3 bodů
2,0 66,7 bodů
2,5 50 bodů
3,0 33,3 bodů
3,5 16,7 bodů
4,0 0 bodů

 

 • Pro určení celkového pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů rozhodne počet dosažených bodů za prospěch v 1. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém splnili nebo plní povinnou školní docházku.

V. Výsledky přijímacího řízení

 • Ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 zveřejní seznam přijatých uchazečů v úterý 15. 6. 2021.
 • Seznamy budou zveřejněny na www stránkách školy (www.hsplzen.cz) a na úřední desce podle uvedeného bodové hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny telefonicky (formou sms). Přijatým uchazečům nebude zasláno rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí nahrazuje zveřejnění na úřední desce školy a na www stránkách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

VI. Odevzdání zápisového lístku

 • Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit zasláním zápisového lístku, který obdrží na základní škole. Pokud uchazeč není žákem základní školy, vyžádá si zápisový lístek na příslušném krajském úřadu podle svého trvalého bydliště.
 • Tento zápisový lístek musí uchazeč zaslat řediteli Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat.

VII. Odvolání proti nepřijetí ke studiu

 • Počet volných míst pro odvolání určuje ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 poskytne KÚ spolu s odvoláními i kritéria, podle kterých přijímací řízení proběhlo.

 

V Plzni dne 2. 6. 2021

Mgr. Miroslav Široký v. r.

ředitel školy

Skip to content