Ekonomika a podnikání (4 roky)

Ekonomika a podnikání

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

  • absolvent tohoto oboru se uplatní v administrativním sektoru potravinářských výrob, v obchodně-podnikatelské sféře, v pojišťovacích službách, v účetních firmách a ve státní sféře
  • určen pro přípravu ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností ve středních technicko-hospodářských funkcích
  • obsah odborného vzdělávání je zaměřen na potravinářskou výrobu a prodej v odvětvích pivovarnictví, vinařství, lihovarnictví, mlynářství, cukrářské a pekařské výroby, zpracování masa

Učební plán

Kód a název oboru vzdělání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ 63-41-M/01

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
1 Český jazyk a komunikace 2 2 2 1 7
2 1.cizí jazyk 3 3 3 3 12
3 2.cizí jazyk 2 2 2 2 8
4  Základy společenských věd 1 1 1 3
5 Dějepis 2 2
6 Fyzika 1 1
7 Chemie 2 1 3
8 Ekologie 1 1
9 Matematika 4 3 3 3 13
10 Literární výchova 2 1 1 2 6
11 Tělesná výchova 2 2 2 2 8
12 Informační a kom.technologie 2 2 0 1 5
13 Ekonomika * 3 3 2 2 10
14 Účetnictví * 3 3 3 9
15 Cvičení z účetnictví 2 2 4
16 Daně 2 2
17 Právo 1 1 2 4
18 Marketing * 1 1
19
20 Praxe 6 6
21 Elektronická a písemná komunikace 3 2 5
23 Aplikovaná psychologie 1 1
24 Potravinářská technologie * 4 4 4 4 16
Povinně volitelný vyučovací předmět
25 Konverzace v jazyce 1 2 3
25 Společenskovědní seminář °  – 1 2 3
Celkem hodin týdně  32 32 33 33 130

1. cizí jazyk, který se žák učil na ZŠ a v jehož studiu pokračuje na střední škole
* Předměty z nichž žák vykonává profilovou maturitní zkoušku.
° Předměty z nichž žák na základě vlastní volby koná volitelnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.

Skip to content