Pekař (3 roky)

Pekař

RVP 29-53-H/01 Pekař

  • odborný výcvik pro obor Pekař je zajištěn převážně v žákovské pekárně v budově školy a v některých provozovnách v Plzni a jejím okolí
  • absolventi tohoto oboru se uplatní při výkonu povolání pekař ve velkých, středně velkých a malých firmách, nebo prodejnách v ČR i v zahraničí.

Učební plán

Kód a název oboru vzdělání: 29-53-H/01 PEKAŘ
Název ŠVP: PEKAŘ
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Datum platnosti: 1.9.2009

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem
1 Český jazyk a literatura  2 2 1 5
2 Německý jazyk/Anglický jazyk  2 2 2 6
3 Občanská nauka  1 1 1 3
4 Chemie  1 1 2
5 Fyzika  1 1
6 Ekologie  1 1
7 Matematika  1 1 1 3
8 Tělesná výchova  1 1 1 3
9 Informační a komunikační technologie  1 1 1 3
10 Ekonomika  – 2 2
11 Suroviny  2 2 1 5
12 Technologie  2,5 2,5 4 9
13 Stroje a zařízení  1  1 1 3
Odborný výcvik  15 17,5 17,5 50
Celkem teorie a praxe  31,5 32 32,5 96

Cizí jazyk si žák volí, pokud možno tak, aby pokračoval v jazyce zvoleném na ZŠ.

Skip to content