HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA PRO ŽÁKY ŠKOLY

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA PRO ŽÁKY ŠKOLY

Povinnosti žáka: 

  • Po vstupu do školy si vydezinfikuje ruce a dále dodržuje zásady osobní a provozní hygieny 
  • Dodržuje zásady osobní a respirační hygieny – myje a dezinfikuje si ruce, nesahá si na obličej, v případě potřeby kašle a kýchá do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodí a umyje si ruce 
  • Nevstupuje do budovy školy ani na smluvní pracoviště, pokud se u něho projevují  příznaky infekčního onemocnění 
  • Pokud se během vyučování necítí dobře, ihned to oznámí TU, UOV, ZŘTV  
  • Na odborném výcviku se žák řídí pokyny instruktora a vedení provozovny

Pokud žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění: 

  • V případě nezletilého žáka odvede vyučující žáka do IZOLACE,  do doby převzetí zákonným zástupcem, zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy, žáci s příznaky infekčního onemocnění si neprodleně nasadí roušku či zakryjí nos a ústa 
  • Zletilý žák příp. zákonný zástupce nezletilého žáka, je povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu 
Skip to content