Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 zajišťuje vzdělávání dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (ke stažení níže) pro žáky posledních ročníků střední školy za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku, a to formou skupinových a individuálních konzultací, které budou zahájeny v pondělí 11. května 2020 (harmonogram konzultací byl zaslán žákům emailem)

Účast je žákům doporučená, není však povinná. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka zváží účast především tehdy, patří-li on nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti do rizikové skupiny.

Před začátkem vzdělávání zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka vyplní a podepíše ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (ke stažení níže), které žák odevzdá při vstupu do budovy školy.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí  do školy vstoupit.

Skip to content