Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 73/2005 Sb. a vyhlášky č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

§ 16

(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

(2) Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 

(3) Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. 

(4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona 

a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, 

b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo 

c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.11) 

(5) Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení:

* Pedagogicko–psychologické poradny (PPP)

* Speciálně pedagogická centra (SPC)

* Střediska výchovné péče (SVP)

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Zdravotní postižení:

Z pedagogického hlediska lze za osoby se zdravotním postižením považovat „všechny děti, mladé lidi a dospělé, kteří jsou v učení, sociálním chování, v komunikaci a řeči nebo v psychomotorických schopnostech tak omezeni, že jejich spoluúčast na životě ve společnosti je podstatně ztížena.“

MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ - je stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností

Zdravotní znevýhodnění:

Dlouhodobá nemoc a zdravotní oslabení

Poruchy vedoucí k poruchám učení a chování 

Specifické vývojové poruchy učení jsou: DYSLEXIE - porucha čtení  DYSGRAFIE - porucha psaní  DYSORTOGRAFIE - porucha pravopisu  DYSKALKULIE - porucha matematických dovedností  DYSPRAXIE - porucha motoriky…

HYPERKINETICKÉ PORUCHY’různá diagnostická označení (LMD) - ADD/ADHD –porucha aktivity a pozornosti a hyperkinetická porucha chování a jiné ...

Na základě výsledků vyšetření ze školského poradenského zařízení probíhá individuální integrace žáka do školní třídy: - vychází z osnov příslušné školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření (psychologického, lékařského   doporučení) a vyjádření zákonného zástupce žáka

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na základě žádosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

* IVP se vypracuje písemně a je to závazný dokument

* je součástí dokumentace žáka

* žák nebo zákonný zástupce žádá před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc  po  nástupu

* dokument může být doplňován, upravován

* za zpracování odpovídá ŘŠ 

* vypracovává se ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka.

Nástup žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na střední školu:

1. Při nástupu na Hotelovou školu - do oboru vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou MUSÍŠ MÍT NOVÉ = SOUČASNÉ doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny – SPC – SVP – odborného zdravotního zařízení. Na základě tohoto odborného vyšetření, pokud jsi žákem se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 Školského zákona č. 561/2004 Sb., uzpůsobí škola podmínky ke zvládnutí učiva s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření. 
2. VZDĚLÁVÁŠ SE v denní formě vyučování pod odborným vedením pedagoga, s ohledem na danou poruchu. Své potřeby můžeš s vyučujícími konzultovat v jejich konzultačních hodinách.
3. UČIVO MUSÍŠ ZVLÁDNOUT v rozsahu ŠVP. - žádost o individuální vzdělávací plán ke stažení zde