Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Přijímací řízení

Výsledkové listiny uchazečů v 2. kole přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejnil výsledkové listiny přijatých a nepřijatých uchazečů:

Obory vzdělání s výučním listem                                                    Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

ŠVP Kuchař                                                                                           ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství

ŠVP Číšník, servírka                                                                            

ŠVP Cukrář                                                                                           

 

Přijatí uchazeči nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo (školní rok 2017/2018)
 

Všeobecná ustanovení

Přijímací řízení pro obory vzdělání Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 proběhne v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.

Všeobecná kritéria

- řádně vyplněná a lékařským posudkem opatřena, a v termínu doručena (do 12. 6. 2017) přihláška ke studiu, platná pro všechny nabízené obory vzdělání (tiskopis je ke stažení na webových stránkách školy zde)

- vysvědčení z předposledního a posledního ročníku základní školy, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (ověřené kopie), toto neplatí pro uchazeče, kteří mají na přihlášce potvrzenu klasifikaci základní školou, ve které uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku

- doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

- přihlášky ke studiu podají uchazeči do sekretariátu ředitele Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3

Maximální počty přijímaných ve 3. kole přijímacího řízení

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP: Ekonomika a podnikání v potravinářství) – 5 uchazečů

Obory středního vzdělání s výučním listem

65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP: Kuchař) – 20 uchazečů

65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP: Číšník, servírka) – 10 uchazečů

29-54-H/01 Cukrář (ŠVP: Cukrář) –  5 uchazečů

29-53-H/01 Pekař (ŠVP: Pekař) – 5 uchazečů

Specifická kritéria

- uchazeči o studium pro školní rok 2017/2018 budou přijímáni do všech oborů na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole (nebo víceletého gymnázia)

- pro určení celkového pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů budou průměrné prospěchy z 2. pololetí předposledního ročníku a z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (nebo víceletého gymnázia) převedeny do bodového vyjádření.

- uchazečům z víceletého gymnázia bude k počtu dosažených bodů za prospěch z 2. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty připočten bonus ve výši 40 bodů.

- maximální počet přidělených bodů za prospěch je 100 bodů.

- na výsledkových listinách budou uchazeči seřazeni podle uvedeného bodového hodnocení.

Hodnocení průměrného prospěchu z vysvědčení na ZŠ (nebo víceletého gymnázia)
 

Průměrný prospěch Počet bodů
1,0 50 bodů
1,5 37,5 bodů
2,0 25 bodů
2,5 12,5 bodů
3,0 0 bodů

Výsledky přijímacího řízení

- ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 zveřejní seznam přijatých uchazečů v úterý 13. 6. 2017 v dopoledních hodinách na www stránkách školy (www.hsplzen.cz) a na úřední desce podle uvedeného bodové hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny písemně. Přijatým uchazečům nebude zasláno rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí nahrazuje zveřejnění na úřední desce školy a na www stránkách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku

- přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit zasláním zápisového lístku, který obdrží na základní škole. Pokud uchazeč není žákem základní školy, vyžádá si zápisový lístek na příslušném krajském úřadu podle svého trvalého bydliště.

- tento zápisový lístek musí uchazeč zaslat řediteli Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

- počet volných míst pro odvolání určuje ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 poskytne KÚ spolu s odvoláními i kritéria, podle kterých přijímací řízení proběhlo.

Další kola přijímacího řízení

Pro další kola přijímacího řízení vydává ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 na žádost uchazeče tiskopis přihlášky. Další kola přijímacího řízení jsou zpravidla ukončena do konce měsíce srpna 2017.

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení musí ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 nahlásit na Krajský úřad Plzeňského kraje spolu s počtem volných míst.

V Plzni dne 23. 5. 2017                                                                

Mgr. Miroslav Široký v. r.                                                                                                                                                    

          ředitel školy

 

Vzor odvolání ke stažení zde

Společnost CERMAT zpřístupnila testové zadání v rámci jednotných přijímacích zkoušek (na adrese https://vpz.cermat.cz/testy/). Na základě příjmení a rodného čísla si může uchazeč stáhnout zadání příslušného didaktického testu, který konal, včetně klíče správných řešení.

 

 

 

 

 Dokumenty