Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Učební praxe

Učební praxe - obor ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Vyučovací předmět je zařazen ve 3. ročníku a 4. ročníku studia.

Obecným cílem vyučovacího předmětu učební praxe je ověření, rozšíření a prohloubení teoretických odborných znalostí výkonem činností v reálných podmínkách široké oblasti hotelnictví, ve stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu.
Předmět umožňuje žákům poznat reálné pracovní prostředí a poskytnout jim takové informace o oboru a požadavcích na pracovníky konkrétní firmy, aby dokázali obsáhnout společenskou realitu, naučili se řešit pracovní úkoly a dokázali komunikovat s potenciálními klienty a spolupracovníky.

Učební praxe probíhá na sjednaných smluvních pracovištích školy dle individuálního výběru žáků s přihlédnutím k jejich zájmu a problematice, které se chtějí v budoucnosti věnovat.
Předmět je koncipován jako povinný odborný vzdělávací předmět s šestihodinovou týdenní dotací. Navazuje na dosud osvojené kompetence z výuky předmětu technika obsluhy a služeb a technologie přípravy pokrmů a odborné praxe.
Výuka předmětu učební praxe se uskutečňuje v reálných provozních podmínkách jednotlivých pracovišť. Žáci aplikují své teoretické poznatky v běžném restauračním a hotelovém provozu. Zároveň si průběžně osvojují a upevňují odbornosti nové, spojené s konkrétními pracovními pozicemi. Podle charakteru pracoviště se zkvalitňuje zručnost v odborných gastronomických činnostech, v technice obsluhy, ve službách cestovního ruchu, v profesních komunikačních schopnostech, včetně komunikace v cizím jazyce.
Na pracovištích se žáci seznamují s aplikací zásad bezpečnosti práce, hygienických a požárních norem, s účelnou organizací provozu a uplatňováním zásad ekonomického a ekologického provozu. Žáci se učí profesně zvládat mimořádné a problémové situace a sledovat moderní trendy v oboru.
Organizace předmětu učební praxe směřuje k užšímu sepětí s potřebami hotelů, restaurací a zařízení cestovního ruchu a je realizována v provozních podmínkách ve spolupráci se sociálními partnery v regionu. Součástí vyučovacího předmětu učební praxe je možnost absolvování odborných kurzů akreditovaných MŠMT a odborných exkurzí.

Učební praxe - obor ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství

Předmět praxe se vyučuje ve 3. ročníku v podnicích ekonomického nebo potravinářského zaměření na základě smlouvy o obsahu a rozsahu praktického vyučování (podle § 65 zákona č. 561/Sb., školský zákon) nebo v provozovnách školy s potravinářským zaměřením.
Výuka probíhá jeden den v týdnu (pátek) - 6 hodin.