Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Řezník-uzenář

RVP 29-56-H/01 Řezník-uzenářikona
ŠVP Řezník-uzenář

Obecné kompetence

 • Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli k tomu, aby absolvent byl připraven:
 • mít základní přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu
 • evropském i světovém
 • formulovat své názory a postoje ústně i písemně, zvládat základní komunikaci v jednom cizím jazyce
 • používat odbornou terminologii
 • organizovat a efektivně zvládat práci v malém týmu včetně jeho vedení, řešit problémové situace
 • mít elementární dovednosti práce s informacemi a využívat informační a komunikační prostředky a technologie
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální, chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh
 • jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 • znát práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • aktivně vyhledávat pracovní příležitosti
 • znát zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence, hygienické předpisy

 

Odborné kompetence

 • zpracovávat jatečná zvířata, drůbež, ryby, a zvěřinu
 • těžit a ošetřovat maso a vedlejší jateční produkty
 • bourat a upravovat maso a vyrábět masné výrobky, dbát na výrobu bezpečných potravin
 • volit recepturu, technologický postup, vhodné stroje a zařízení pro daný masný výrobek
 • posuzovat jakost surovin a přídavných látek, polotovarů, masa a masných výrobků
 • skladovat suroviny, přídavné látky, maso a masné výrobky
 • zpracovávat živočišné tuky
 • obsluhovat stroje a zařízení v provozu masného průmyslu
 • balit, expedovat a prodávat maso a masné výrobky
 • zajišťovat hygienu a sanitaci potravinářského provozu
 • vést předepsanou provozní evidenci surovin, polotovarů a hotových výrobků
 • připravit jednoduchý daňový doklad

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace se řídí platnými předpisy a je popsána v charakteristice školy. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a Europass.

 

Profesní uplatnění

Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník-uzenář v pozici zaměstnance:

 • v malých i velkých řeznických a uzenářských provozovnách při porážce, výrobě a prodeji
 • v malých i velkých řeznických a uzenářských provozovnách při odbytu masných výrobků
 • ve skladech s masnou výrobou
 • v pozici podnikatele s masnou výrobou po splnění nezbytné praxe
 • v tuzemské i zahraniční sféře masné výroby
 • po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí k nástavbovému studiu ukončeném maturitní zkouškou
Více z této kategorie: « Pekař
zpátky nahoru