Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Pekař

RVP 29-53-H/01 Pekařikona
ŠVP Pekař

Obecné kompetence

 • Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli k tomu, aby absolvent byl připraven:
 • mít základní přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu
 • evropském i světovém
 • formulovat své názory a postoje ústně i písemně, zvládat základní komunikaci v jednom cizím jazyce
 • používat odbornou terminologii
 • organizovat a efektivně zvládat práci v malém týmu včetně jeho vedení, řešit problémové situace
 • mít elementární dovednosti práce s informacemi a využívat informační a komunikační prostředky a technologie
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální, chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh
 • jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 • znát práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • aktivně vyhledávat pracovní příležitosti
 • znát zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence, hygienické předpisy

 

Odborné kompetence

 • volit recepturu, technologický postup a vhodné stroje a zařízení pro daný cukrářský výrobek
 • provádět technologický výpočet
 • posuzovat jakost surovin a pomocných látek a vhodnost jejich využití pro výrobu chleba a pekařských výrobků
 • skladovat, volit, připravovat a upravovat suroviny a pomocné látky ke zpracování
 • zhotovovat a tepelně opracovávat chléb a pekařské výrobky podle technologického postupu
 • obsluhovat stroje a zařízení pro pekařskou výrobu
 • uchovávat chléb a pekařské výrobky
 • balit a expedovat chléb a pekařské výrobky
 • posuzovat jakost polotovarů a pekařských výrobků
 • dbát na výrobu bezpečných potravin
 • zajišťovat hygienu a sanitaci pekařského provozu
 • vést předepsanou provozní evidenci surovin, polotovarů a hotových výrobků
 • prodávat pekařské výrobky v souladu s legislativou
 • vyhotovit jednoduché daňové doklady pro pekařskou výrobu

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace se řídí platnými předpisy a je popsána v charakteristice školy. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a Europass.

 

Profesní uplatnění

Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance:

 • v malých i velkých pekařských provozovnách při výrobě
 • v malých i velkých pekařských provozovnách při odbytu
 • ve skladech s pekařskými výrobky
 • v pozici podnikatele s pekařskou výrobou po získání nezbytné praxe v oboru
 • v tuzemské i zahraniční sféře pekařského oboru
 • po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí k nástavbovému studiu ukončenému maturitní zkouškou
Více z této kategorie: « Cukrář Řezník-uzenář »
zpátky nahoru