Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Ekonomika a podnikání v potravinářství

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikáníikona
ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství

Obecné kompetence

 • Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli k tomu, aby absolvent byl připraven:
 • prokazovat všeobecný přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém, aktivně se podílet na věcech veřejných
 • uplatňovat kulturu osobního projevu při pracovní i společenské komunikaci
 • formulovat své názory a postoje ústně a písemně, komunikovat ve dvou cizích jazycích, používat odbornou terminologii
 • vzdělávat se i pracovat efektivně a objektivně hodnotit své výsledky
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu a přijmout zodpovědnost za svěřené úkoly
 • pracovat s informacemi a využívat informační a komunikační prostředky technologie a zdroje
 • sledovat vývojové trendy oboru v rámci systému celoživotního vzdělávání
 • pracovat v souladu s platnou legislativou, platnými normami a standardy v daném
 • oboru
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh
 • využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata, apod.) reálných situací a využívat je
 • aplikovat znalost práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů, aktivně vyhledávat pracovní příležitosti
 • jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 • používat v praxi zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence, hygienických předpisů
 • preferovat zdravý životní styl, znát zásady racionální výživy
 • jednat racionálně v osobním i veřejném životě
 • jednat hospodárně v osobním i veřejném životě
 • uvažovat logicky, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědní problémy
 • písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textu, projevů lidí, diskuzí
 • reálně posuzovat své fyzické i duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích
 • stanovovat si dosažitelné cíle a dodržovat postupy vedoucí k jejich splnění
 • pracovat a učit se efektivně, využívat znalosti jiných lidí
 • mít kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám

 

Odborné kompetence

 • Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli k tomu, aby absolvent byl připraven:
 • vykonávat obchodně-podnikatelské a administrativní činnosti
 • vyhotovit písemnosti z obchodní a výrobní korespondence
 • orientovat se v ekonomické legislativě, aplikovat legislativní normy v obchodní a výrobní činnosti zaměřené na potravinářský průmysl
 • vést obchodní jednání, komunikovat s nadřízenými i podřízenými, s klienty
 • organizovat a řídit provoz a odbyt podniků potravinářských výrob
 • připravit a vést jednání s orgány státní správy včetně zajištění dokumentace
 • vést provozní evidenci, zajišťovat kontrolu a přepravu zboží a evidenci skladových zásob
 • provádět výzkum trhu, vyhodnotit ho a využít jeho výsledků
 • odborně manipulovat se svěřeným zbožím, správně ho skladovat
 • poskytovat kvalifikovanou poradenskou činnost, vyřizovat reklamace
 • pracovat s hotovostní i bezhotovostní platbou
 • jednat s klienty v jednom cizím jazyce, ústně i písemně
 • vést administrativní agendu a evidenci spojenou s obchodní a výrobní činností společnosti
 • mít přehled o vedení účetnictví s použitím prostředků informačních technologií
 • provést vyúčtování s objednatelem, vyúčtovat tržby
 • kalkulovat ceny výrobků a služeb
 • obsluhovat jednoduchá technická a technologická zařízení
 • znát technologické postupy potravinářských výrob regionu(rostlinných i živočišných)
 • využívat informační technologie v provozu
 • organizovat a zvládat práci v týmu včetně jeho vedení, řešit problémové situace
 • vyhledat podklady a zahájit profesní podnikatelskou činnost fyzické a právnické osoby
 • uplatnit poznatky z psychologie v praxi ( jednání v týmu s klienty)
 • kontrolovat jakost surovin, zboží, výrobků, kvalitu práce, dodržování BOZP, hygienických předpisů
 • dodržovat zásady podnikatelské etiky, společenského chování a vystupování
 • chápat potřebu celoživotního vzdělávání
 • reagovat na výsledky marketingového šetření
 • vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet její image na veřejnosti
 • orientovat se na trhu práce a aktivně rozhodovat o svém pracovním uplatnění

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Obsah a organizace se řídí platnými předpisy. Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce a Europass.

 

Profesní uplatnění

Absolvent se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon funkcí ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností ve středních technicko-hospodářských funkcích v odvětví potravinářství, gastronomie, hotelnictví, cestovního ruchu, v podnicích právních forem a ve státní správě. Jde zejména o obchodně provozní a technicko-hospodářské funkce .

Příklady možných pracovních pozic: mzdový referent, referent ve státní správě, účetní asistent, obchodní manager, administrativní pracovník, organizační pracovník, mistr v potravinářských provozech, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent, provozář, vedoucí potravinářských provozoven.

Absolvent je také připraven na další vzdělávání na vysokých školách a vyšších odborných školách, ale i pro rozvíjení svých podnikatelských aktivit.

Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru dalším celoživotním vzděláváním v oboru (školení, kurzy).

Více z této kategorie: « Číšník, servírka Cukrář »
zpátky nahoru