Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Číšník, servírka

RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšníkikona
ŠVP Číšník, servírka

 

Obecné kompetence

 • Mít všeobecný přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém
 • Formulovat své názory a postoje ústně a písemně, komunikovat ve dvou cizích jazycích, používat odborné názvosloví
 • Organizovat a efektivně zvládat práci v malém týmu včetně jeho vedení, řešit problémové situace
 • Mít elementární dovednosti práce s informacemi a využívat informační a komunikační prostředky a technologie
 • Aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh
 • Jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 • Znát zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence

 

Odborné kompetence

 • Znát způsoby podávání, skladování a ošetřování nápojů
 • Připravovat teplé a studené nápoje, míšené nápoje
 • Obsluhovat technická a technologická zařízení v provozu
 • Ovládat techniku obsluhy hostů, včetně slavnostní akcí
 • Připravit a zabezpečit slavnostní akci
 • Komunikovat profesionálně s hosty
 • Provést vyúčtování s hostem, objednatelem
 • Sestavovat jídelní lístek, nápojový a nabídkový lístek
 • Sestavovat slavností menu a menu pro různé příležitosti
 • Pečovat o inventář
 • Vést evidenci o pohybu zboží, připravovat kalkulace a ceny
 • Vyřizovat objednávky a provádět vyúčtování
 • Dodržovat hygienické předpisy

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace se řídí platnými předpisy. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent se může ucházet o další studium, které je zakončeno maturitní zkouškou.

 

Profesní uplatnění

Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšník/servírka v pozici zaměstnance ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven k soukromému podnikání v pohostinství.

zpátky nahoru