Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Kuchař

RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšníkikona
ŠVP Kuchař

Obecné kompetence

 • Mít všeobecný přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém
 • Formulovat své názory a postoje ústně a písemně, komunikovat ve dvou cizích jazycích, používat odborné názvosloví
 • Organizovat a efektivně zvládat práci v malém týmu včetně jeho vedení, řešit problémové situace
 • Mít elementární dovednosti práce s informacemi a využívat informační a komunikační prostředky a technologie
 • Aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh
 • Jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 • Znát zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence

 

Odborné kompetence

 • Posuzovat jakost potravin a jejich využití pro přípravu pokrmů
 • Znát způsoby porcování, skladování a předběžné úpravy surovin
 • Připravovat výrobky teplé a studené kuchyně a nápoje podle technologických zásad
 • Připravovat pokrmy a nápoje k podávání, včetně jejich estetické úpravy
 • Obsluhovat technická a technologická zařízení v provozu
 • Expedovat pokrmy a nápoje, znát techniku obsluhy hostů
 • Sestavovat jídelní lístek s přihlédnutím k zásadám dietetiky a zvláštnostem výživy různých skupin osob
 • Sestavovat slavností menu a menu pro různé příležitosti
 • Vést evidenci o pohybu zboží
 • Kalkulovat ceny
 • Vyřizovat objednávky a provádět vyúčtování
 • Dodržovat hygienické předpisy

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace se řídí platnými předpisy. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent se může ucházet o další studium, které je zakončeno maturitní zkouškou.

 

Profesní uplatnění

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař v pozici zaměstnance ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven k soukromému podnikání v pohostinství.

Více z této kategorie: « Gastronomie Číšník, servírka »
zpátky nahoru