Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Gastronomie

RVP 65-41-L/51 Gastronomieikona
ŠVP Gastronomie

Tento obor je určen pouze pro absolventy oboru vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař-číšník.

Obecné kompetence

 • Mít všeobecný přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém
 • Formulovat své názory a postoje ústně a písemně, komunikovat ve dvou cizích jazycích, používat odborné názvosloví
 • Vzdělávat se i pracovat efektivně a objektivně hodnotit své výsledky
 • Adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu a přijmout zodpovědnost za svěřené úkoly
 • Pracovat s informacemi a využívat informační a komunikační prostředky a technologie
 • Aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh
 • Znát práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, aktivně vyhledávat pracovní příležitosti
 • Jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 • Znát zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence

 

Odborné kompetence

 • Zabezpečovat, poskytovat a prodávat stravovací služby
 • Organizovat a řídit provoz podniků společného stravování ve výrobě i odbytu
 • Aplikovat právní předpisy při provozu stravovacích a ubytovacích zařízení
 • Vést evidenci o pohybu zboží a skladových zásob
 • Mít přehled o vedení účetnictví
 • Vyhotovit písemnosti z obchodní korespondence
 • Využívat informační technologie v provozu hotelů a stravovacích zařízení
 • Organizovat a zvládat práci v týmu včetně jeho vedení, řešit problémové situace
 • Sestavovat nabídkový lístek
 • Kalkulovat ceny výrobků a služeb
 • Provádět vyúčtování s hostem, objednatelem, vyúčtovat tržby
 • Reagovat na výsledky marketingového šetření
 • Kontrolovat jakost pokrmů a kvalitu práce, kontrolovat dodržování hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Obsah a organizace se řídí platnými předpisy. Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

Profesní uplatnění

Střední technicko-hospodářské funkce v odvětví gastronomie a hotelnictví ve službách stravovacích a ubytovacích. Jedná se zejména o provozní a technicko hospodářské funkce ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Příklady možných pracovní pozic: pracovník pohostinství a hotelového provozu, provozář, šéfkuchař, vrchní číšník.

Více z této kategorie: « Hotelnictví a cestovní ruch Kuchař »
zpátky nahoru