Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Hotelnictví a cestovní ruch

RVP 65-42-M/01 Hotelnictvíikona
ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Obecné kompetence

 • Mít všeobecný přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém
 • Formulovat své názory a postoje ústně a písemně, komunikovat ve dvou cizích jazycích, používat odborné názvosloví
 • Vzdělávat se i pracovat efektivně a objektivně hodnotit své výsledky
 • Adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu a přijmout zodpovědnost za svěřené úkoly
 • Pracovat s informacemi a využívat informační a komunikační prostředky a technologie
 • Aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh
 • Znát práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, aktivně vyhledávat pracovní příležitosti
 • Jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 • Znát zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence

 

Odborné kompetence

 • Skladovat a ošetřovat potraviny a nápoje, posužovat potraviny z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování
 • Ovládat technologii přípravy běžného sortimentu jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků a teplých nápojů
 • Obsluhovat technická a technologická zařízení v provozu
 • Ovládat techniku obsluhy hostů, včetně přípravy a zabezpečení slavnostních akcí
 • Komunikovat v různých situacích při obsluze a ubytování hosta i ve standardních společenských situací
 • Provádět vyúčtování s hostem, objednatelem
 • Sestavovat jídelní lístek, nápojový lístek a nabídkový lístek podle gastronomických pravidel, sestavit slavností menu a menu pro různé příležitosti
 • Vést evidenci o pohybu zboží, kalkulovat ceny, vyúčtovat tržby
 • Mít základní znalosti o vedení účetní agendy hotelu, řízení a marketingu hotelu
 • Zabezpečovat, poskytovat a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu, zejména služby stravovací, ubytovací, lázeňské a další služby související s cestovním ruchem
 • Připravit různé druhy obchodní korespondence
 • Organizovat a zvládat práci v týmu včetně jeho vedení, řešit problémové situace

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Obsah a organizace se řídí platnými předpisy. Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

Profesní uplatnění

Absolvent se uplatní ve středních technicko-hospodářských funkcí v odvětví gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Jde zejména o obchodně provozní a technicko-hospodářské funkce ve stravovacích a ubytovacích zařízeních a o odborné pracovníky v oblasti služeb cestovního ruchu. Příklady možných pracovní pozic: pracovník pohostinství a hotelového provozu, recepční, provozář, pracovník cestovního ruchu.

Více z této kategorie: « Obory vzdělání Gastronomie »
zpátky nahoru